Futuris staat met haar zorgverlening midden in de maatschappij. We ontmoeten dagelijks verschillende mensen, ieder met hun eigen behoefte aan ondersteuning of zorg. Nieuwe ideeën die door deze ontmoetingen ontstaan, geven we bij Futuris Innovatie vorm met bestaande en nieuwe partners.

Ook in deze projecten bieden we een integrale aanpak, waarvan werk een belangrijk onderdeel is. Zo werken we samen aan een maatschappij waarin iedereen zoveel mogelijk zelfstandig mee kan doen, de inclusieve stad.

Taal Werkt

Futuris Zorg & Werk wil graag een integraal aanbod bieden aan haar deelnemers. Een aanbod waarbij alle facetten rondom zelfredzaamheid worden geraakt.

Naast ambulante begeleiding, dagbesteding en vrije tijds activiteiten biedt Futuris Zorg & Werk daarom ook taal lessen aan personen waarbij de Nederlandse taal nog een barrière vormt om volledig mee te kunnen draaien in de samenleving.

Middels ‘Taal Werkt’ wil Futuris Zorg & Werk graag meer aansluiten bij de behoeften zoals deze in de maatschappij leven. Het blijkt namelijk dat een zeer hoog percentage van anderstaligen met een inburgeringsplicht ook na het behalen van hun inburgeringsdiploma niet succesvol naar werk uitstromen. Het (spreek-)niveau en de woordenschat blijkt vaak nog te laag om volwaardig op de werkvloer te kunnen meedoen. Daarnaast zijn ook de specifieke normen en waarden op de Nederlandse werkvloer voor veel anderstaligen nieuw en daardoor vreemd. Ook hier is nog winst te behalen en zou Taal Werkt een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zijn de kosten voor de zorg en participatie in Nederland te hoog ten opzichte van de beschikbare gemeentelijke budgetten. Futuris wil graag een bijdrage leveren aan het verlagen van de totale kosten voor deze doelgroep door middel van dit aanbod. Dit doordat meer mensen zullen kunnen participeren en daardoor geen aanspraak meer hoeven te maken op een uitkering. Verder verloopt de participatie sneller doordat trajecten effectiever en dus korter zijn. Futuris denkt hiermee een bijdrage te leveren aan de gewenste kanteling in het sociale domein.

De inhoud van de lessen van Taal Werkt is gericht op de voorbereiding op betaald werk in Nederland. Hierbij moet u denken aan het verhogen van de woordenschat rondom werk, het lezen van werk gerelateerde formulieren zoals roosters, contracten, salarisstroken en instructies. Verder is het de bedoeling dat er vooral veel gesproken wordt in de lessen, tijdens deze spreeklessen wordt er geoefend met de algemeen heersende omgangsnormen en –waarden op de Nederlandse werkvloer. Hierbij is verhogen van het algemene taalniveau door middel van het aanleren van grammatica en regels en procedures in de taal geen onderdeel van de lessen, wel kan dit eventueel bij individuele behoefte worden opgepakt dmv extra (thuis)opdrachten.

Taalniveau: Start niveau A1-, A1 of A2. Einddoel van de taallessen is A2 of elk niveau daaronder dat haalbaar/gewenst is. Cursisten moeten gealfabetiseerd zijn. (A0 alleen als na intake een match blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor B1 of hoger)
Leerniveau: Langzaam tot midden (snelle leerders alleen als na intake een match blijkt)
Opleidingsniveau: Laag tot midden (hoogopgeleiden alleen als na intake een match blijkt)

Mensen buiten deze doelgroep, maar die toch interesse hebben kunnen worden aangemeld. Er zal dan een kennismaking en intake plaatsvinden en vanuit daar wordt bepaalt of de cursist toch in de doelgroep past en Futuris Taal Werkt iets kan betekenen voor deze persoon.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.
Ook kunnen verwijzers en tussenpersonen op deze wijze hun geïnteresseerden aanmelden. Wij zullen vervolgens contact met hen opnemen.

Klooster Waalre

Ook in Waalre wil Futuris Zorg & Werk een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Het is ons doel Het Klooster te transformeren naar een woon-, werk- en zorggemeenschap waarin zowel ouderen met dementie uit de gemeente Waalre als jongeren met een ontwikkelstoornis huisvesting, zorg en begeleiding wordt aangeboden.

Daarnaast zullen jongeren de organisatie ondersteunen door het verzorgen van de dagelijkse maaltijden, het onderhoud van het gebouw, de groenvoorziening en horeca.

Op deze manier hebben de jongeren een zingevende dagbesteding en leren ze nieuwe vaardigheden. Daarnaast kunnen de verpleegkundigen hierdoor de best mogelijke zorg en aandacht bieden aan de ouderen.

Bekijk voor meer informatie de website van Klooster Waalre.

Nazorg Ex-gedetineerden

Futuris Integratie werkt samen met het Gemeentelijk De-escalatie Team (GDT) in de nazorg van ex-gedetineerden in Eindhoven. Ook met deze deelnemers werken we vanuit onze integrale aanpak (wonen, werkervaringsplekken en zorg.)

Projecten in Wording

Futuris Integratie ontwikkelt voortdurend nieuw aanbod dat past bij onze missie en visie. Samen met TNO, een huisartsenpraktijk en Proeftuin 040 ontwikkelen we bijvoorbeeld een project waarbij we het probleem van diabetes aanpakken met een ander voedingspatroon. Ook voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen we werkervaringsplekken gaan realiseren, zodat zij de stap kunnen maken naar regulier werk.

Via onze website houden we je hier op de hoogte van nieuwe ontmoetingen en projecten.

Wil je meer informatie, of heb je een idee dat je aan ons wil voorleggen, neem gerust contact met ons.