ALGEMEEN

Futuris zorg en werk is een zorginstelling in de regio Eindhoven en biedt vanuit de WMO, WLZ, PGB en UWV begeleiding aan (jong)volwassenen met psychische problematiek. Onze zorg is vraag-, oplossings- en herstelgericht waarbij je, als cliënt, eigenaarschap ervaart over je eigen ontwikkelproces. Futuris zorgt ervoor dat jij een zo groot mogelijke ontwikkelkans krijgt. Het leefgebied wonen wordt ondersteund door een beschermd wonen aanbod van meer dan 100 appartementen in de regio, maar ook ambulante ondersteuning is mogelijk in jouw eigen woning. Op het (leef)gebied van werk/daginvulling heeft Futuris, middels samenwerkingen met lokale ondernemers, werkprojecten gerealiseerd met als doel een zinvolle daginvulling door het aanleren of oefenen van vaardigheden en het (her)ontdekken van kwaliteiten. Met dit integrale aanbod ondersteunt Futuris jou op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

DOELGROEP

  • Wij richten ons voornamelijk op drie specifieke doelgroepen:
  • (Jong) volwassenen vanaf 18 jaar die gediagnosticeerd zijn met een Autistismespectrumstoornis en een indicatie hebben voor begeleiding of dagbesteding
  • (Jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking
  • (Jong) volwassenen met andere psychische klachten
  • Ons aanbod bestaat uit begeleiding en dagbesteding. Voor verzorging en behandeling wordt gebruik gemaakt of verwezen naar (samenwerkende) organisaties. Om bij ons in zorg te komen moet je bereid zijn aan jouw leerdoelen te werken.

MISSIE

Futuris wil kwetsbare (jong) volwassenen ondersteunen door middel van integrale begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Futuris gelooft en draagt uit dat professionele zorg en begeleiding en autonome huisvesting, gecombineerd met zingevende daginvulling en activering de zelfredzaamheid van haar cliënten verbetert.

VISIE

Futuris ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen op een respectvolle wijze bij het maken van zelfstandige keuzes rondom wonen, zorg en werken. Futuris borgt deze aanpak met de inzet van autonoom werkende en goed opgeleide professionals. Als sociale en ondernemende zorgorganisatie werkt Futuris vraaggericht. Ontwikkeling en innovatie van de zorgverlening komt dan ook voort uit de vraag en behoefte die wordt beluisterd bij de doelgroep. De bedrijfsfilosofie van Futuris is dat werk ontzorgt. Onder werk verstaat Futuris een zinvolle daginvulling door maatschappelijk participeren, studie, vrijwilligerswerk, dagbesteding, regulier werk of gesubsidieerd werk. Behalve werk is ondersteuning van de cliënt bij het structureren van zijn of haar dagelijks leven, het onderhouden van een sociaal netwerk en het op orde hebben van de verschillende leefgebieden een belangrijk onderdeel van de zorg en begeleiding die Futuris biedt.